اعضای تیم ما

دستیابی به اهداف والای مجموعه موفق پترو تمدن مهام پارس را مدیون تخصص، دانش، اخلاق مداری و قانون مداری پرسنل مجموعه هستیم.