مشتریان

شرکتشناسه ملیشماره ثبتاستان
اهتمام جم101027235901658بوشهر
ایوان شیمی کرج101004516471094البرز
آرمان بذر سپاهان1086114075054691اصفهان
آرین جلا رنگ10320852806435263تهران
برافراز کشاورز108618754082513کرمان
پژوهش پرور زایند1026054390936794اصفهان
تعاونی 290 103000385771390تهران
برگ سبز خود کفا1400388087715310آذربایجان غربی
تولیدی صنعتی لطیف کار10480021011سمنان
چسب ساز101009136846137تهران
حامیان سرزمین سبز10320707299419090البرز
دانش پژوهان زیست پارتاک 1026061888524002اصفهان
زاگرس کود آناهیتا14007125570931کرمانشاه
سبز اندیشان زرین کوه 103208401091007البرز
سپهروند106301035122182کرمان
بهبودنهادهای پارس یزد108601710778200یزد
سبز آذر کاسپین10320173231البرز
فن آور سیم10102322240190299تهران
شیمیایی سرورویان108601731578302یزد
صنایع شیمیایی پترو رزین اصفهان140002915043236اصفهان
صنایع شیمی سراوان شیمی 107201217031078گیلان
صنایع شیمیایی شیراز 105301740754884فارس
غذای گیاه سبزینه مارال یزد108600869605255یزد
بهینه سازان خاک1020018195912385آذربایجان شرقی
فناورنانو پژوهش مرکزی108620691331279مرکزی
کاوندیش شیمی کرمان106301176414343کرمان
کشاورزی پیوند رزن144مرکزی
کشاورزی ریحان سبز آرمان140045474151476یزد
کشت و صنعت سپهر مشکات ریحان14003772770446588تهران
کود آلی ترشیز آق14003042943889گلستان
کیمیا سم کارمانیا 14003135019293کرمان
کیان ارژن10861610057483مرکزی
کیان سبز پرگاس 14007854752531792تهران
کیمیا اکسیر شرق1038053166337569خراسان رضوی
کیمیا پژوهان فرداد10200181959541263سمنان
کیمیا رویس مهر پارس14003911780504خراسان رضوی
کیمیا کود پارس108609754322723قم
نوین سوخت فرایند میامی14008369210179قم
ملامین سازه تبریز10860369360487آذربایجان
تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه1010044420822960البرز